เรียนขับรถกับครูมืออาชีพ 4 ขั้นตอนขับรถเป็นพร้อมใบขับขี่ ผู้เรียนสามารถเลือก วัน เวลา ที่จะเรียนได้ทุกวันตั้งแต่ 8:00น.-20:00น. 

ขั้นตอนที่ 1
+ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
+ ลงทะเบียน/วางแผนการเรียน

ขั้นตอนที่ 2 (ระยะเวลา 2-3 วัน)
+ เรียนขับรถ ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง
-แผนการเรียนขับรถยนต์ 1(เรียนขับรถ 3 วัน)
-แผนการเรียนขับรถยนต์ 2(เรียนขับรถ 2 วัน)

ขั้นตอนที่ 3 (ระยะเวลา 1 วัน)
+ รอบเช้า เรียนภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง(อบรม)
+ รอบบ่าย สอบข้อเขียน/สอบขับรถ
+ รับหนังสือรับรอง

ขั้นตอนที่ 4 (ระยะเวลา 30-60 นาที)
+จองคิวรับใบขับขี่ผ่านแอป DLT
+ ยื่นหนังสือรับรองตามวันเวลาที่จองไว้ ณ กรมการขนส่งทางบก
+ ชำระค่าธรรมเนียม
+ ถ่ายรูปรับใบขับขี่ได้เลย

 

หลักสูตรการสอนขับรถยนต์+สอบใบขับขี่

 

 คุณสมบัติ...ผู้เรียนขับรถ
+ มีอายุ 18 ปีบริบรูณ์
+ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการทดสอบสายตาตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
+ เรียนได้ทุกคนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

เอกสารในการสมัครเรียนขับรถ

+รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
+บัตรประชาชน
+ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

การสมัครเรียนขับรถ
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1. การทดสอบปฏิกิริยา ทดสอบความสามารถในการเบรกเท้า 3 ครั้ง หากสามารถใช้เบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 วินาที สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
การทดสอบสายตา


2. การทดสอบสายตาทางกว้าง ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุมกว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ


3. การทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50 เมตรถีง 3.50 เมตร รวมสามครั้ง หากผลการทดสอบห่างจากจุดที่กําหนดไม่เกิน 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

4. การทดสอบการมองเห็นสีที่จําเป็นในการขับรถ ทดสอบดูสี เขียว สีแดง และสีเหลืองจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดหรือให้ความเห็นชอบโดยอยู่ห่างจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร และให้อ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กําหนดสีละสามครั้ง หากอ่านได้ถูกต้องสองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบหลักสูตรการสอนรถยนต์ 15 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง 
เรียนขับรถ ด้วยระบบ  e-school, e-Classroom ตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด

เรียนขับรถ ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง ระยะเวลาการเรียน 3 วัน

เรียนขับรถวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์
+ เรียนขับรถ การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
+ เรียนขับรถ การบํารุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
+ เรียนขับรถ การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
+ เรียนขับรถ การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่และการหยุดรถ
+ เรียนขับรถ การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
+ เรียนขับรถ การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
+ เรียนขับรถ การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
+ เรียนขับรถ การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
เรียนขับรถวิชา การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ
+ เรียนขับรถ เดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
+ เรียนขับรถ การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถ ในทางโค้งรูปตัวเอส)
+ เรียนขับรถ การกลับรถทางแคบ
+ เรียนขับรถ เดินหน้าและถอยหลังซองตรง
+ เรียนขับรถ เลี้ยวมุมฉากต่างๆ
+ เรียนขับรถ ถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่าง ด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
+ เรียนขับรถ ถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่าง มุมฉาก
+ เรียนขับรถ เดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่าง มุมฉาก
+ เรียนขับรถ การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
+ เรียนขับรถ การหยุดรถบนทางราบ
+ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
++เรียนขับรถ ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

เรียนขับรถ ภาคทฤษฎี อบรม 5 ชั่วโมง
+ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฏหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)
1 ชั่วโมง 30 นาที
+ การขับขี่อย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง
+ จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชั่วโมง
+ ข้อปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 30 นาที


การทดสอบเมื่อเรียนจบหลักสูตร(ทดสอบที่โรงเรียน)
 ทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ e-Exam
 ทดสอบขับรถที่สนามของโรงเรียน
++จบหลักสูตรโรงเรียนออกหนังสือรับรอง++
นำหนังสือรับรองยื่น ณ กรมการขนส่งทางบกได้ทุกแห่งทั่วประเทศ+ชำระค่าธรรมเนียม(205บาท)

++ถ่ายรูปรับใบขับขี่ได้เลย+
++โดยไม่ต้องทำการทดสอบที่ขนส่งฯ++

ค่าธรรมเนียมการเรียน 6,000 บาท

 แผนการสอนขับรถยนต์ 1 ( 4 วันจบ)  
  เรียนขับรถ 3 วัน   อมรม+สอบใบขับขี่ 1 วัน    
วันที่ 1 ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง(เรียนได้ทุกวัน)
วันที่ 2 ภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง(เรียนได้ทุกวัน)
วันที่ 3 ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง(เรียนได้ทุกวัน)
วันที่ 4 ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง+สอบ(วันอาทิตย์)
 เรียนได้ทุกคนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน 
สอบใบขับขี่ที่โรงเรียนรี! เมื่อจบหลักสูตร

แผนการสอนขับรถยนต์ 2 ( 3 วันจบ)
  เรียน 2 วัน  อมรม+สอบใบขับขี่ 1 วัน  
วันที่ 1  ภาคปฏิบัติ 5 ชั่วโมง (เรียนได้ทุกวัน)
วันที่ 2  ภาคปฏิบัติ 5 ชั่วโมง (เรียนได้ทุกวัน)  
วันที่ 3  ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง+สอบ (วันอาทิตย์)
มีพื้นฐานหรือขับเป็นอยู่แล้วหรือไม่ค่อยมีเวลา 
สอบใบขับขี่ที่โรงเรียนฟรี! เมื่อจบหลักสูตร

บริการ รับส่ง ฟรี!!! 

#สถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข #สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์(Airport link) ลาดกระบัง#สุขุมวิท #อ่อนนุช #อุดมสุข #บางนา #สวนหลวง #ศรีนครินทร์ #เฉลิมพระเกียรติ ร.9 #พัฒนาการ #ประเวศ#ซีคอน #เซ็นทรัล บางนา #โลตัสราม2 #เมกา บางนา #โฮมโปร บางนา #บางพลี #กิ่งแก้ว #ลาดกระบัง #ร่มเกล้า สุขุมวิท103/2  แยกบางนา เซ็นทรัลบางนา โลตัสบางนา เมกาบางนา บุญถาวรบางนา โฮมโปรบางพลี พาราไดซ์ศรีนครินทร์ ซีคอนศรีนครินทร์ แมคแวนลูศรีนครินทร์ ถนนอุดมสุข(ตลอดสาย) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร๙(ตลอดสาย) ถนนบางนา ถนนสุขุมวิท ถนนศรีนครินทร์ ถนนกิ่งแก้ว ถนนร่มเกล้า ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ คู่ขนานถนนกาญจนาภิเษก ถนนสุขาภิบาล2 คอนโดลุมพินีเมกาบางนา คอนโดลุมพินีอ่อนนุช55/1 คอนโดรีเจนบางนา คอนโดไอดีโอสรรพาวุธ หมู่บ้านไฟโรจน์ คอนโดพาร์คแลนด์ บางนา-ตราด37 แอร์พอร์ตลิ้งค์ ลาดกระบัง ธนาซิตี้ เคหะบางนา บิ๊กซีสวนหลวง ร๙ ตลาดวัดตะกล่ำ ตลาดนำชัย แยกประเวศ เจโม และพื้นที่ใกล้เคียง

Powered by MakeWebEasy.com