การต่อใบขับขี่ครั้งแรก

การต่อใบขับขี่ครั้งแรก

การขอรับใบขับขี่รถส่วนบุคคล (เปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว เป็นชนิด 5 ปี)

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่
1.ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ยื่นก่อนใบใบขับขี่สิ้นอายุได้ไม่เกิน 60 วัน)
2.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ดังนี้
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
- มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
- ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
- ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
- ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
- ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
- ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
3.ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือนแล้ว
- ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
- ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
- ในลักษณะกีดขวางการจราจร
- ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
- โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
- โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือนร้อนของผู้อื่น
4.กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี ต้องมาติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ หรือ สอบถามที่ 1584

หลักฐานประกอบคำขอ
1.ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือใบแทนใบขับขี่ดังกล่าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมด้วยสำเนา แล้วแต่กรณี
2.บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
3.ใบรับรองแพทย์  ไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ
1.ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
- ทดสอบสายตาทางลึก
- ทดสอบสายตาทางกว้าง
- ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
3.ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่


***หมายเหตุ***
กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนทดสอบข้อเขียน
กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

Powered by MakeWebEasy.com